Kezünkben a JÖVŐ
a barcsi járás integrált

gyermek-
programja

EFOP-1.4.2-16-2016-00004

Projektinformációk


Barcs Város Önkormányzata 2017. október 1. óta valósítja meg gyerekesély pályázatát, amely egy széles körű összefogáson, helyi szükségleteken alapuló, integrált fejlesztő program a térség településein élő gyermekek és családjaik, különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyének növelése érdekében. A közel öt évig tartó projekt hosszú távú célja a szegénység, és azon belül különösen a gyermekszegénység csökkentése:

A cél elérésének érdekében tervezett tevékenységek a leszakadó csoportok, a kirekesztett közösségek felzárkózását szem előtt tartva biztosítják a szegény, hátrányos helyzetű családok társadalmi és közösségi integrációját. A program megvalósítása az EFOP-1.4.2-16-2016-00004 jelű projekt keretében zajlik.

A tervezett intézmény- és szolgáltatásfejlesztések nem általában a közoktatás, a szociális ellátás, a képességfejlesztés, a közösségfejlesztés, vagy épp az egészségügy céljait szolgálják, hanem a szolgáltatásokat el nem érő, szegénységben élő, sokszor földrajzilag is kirekesztett, szegregált közösségek ellátását, szolgáltatásokhoz való hozzáférését és társadalmi, közösségi integrációját.

A komplex fejlesztés célkitűzése a területi egyenlőtlenségek csökkentése és a szegregáció, enyhítése érdekében a tudásmegosztáson alapuló életvezetési szemléletváltozás előmozdítása minden lehetséges módszerrel. A szakmai megvalósítás során a szülők és gyermekek egyaránt és együtt kapnak segítséget a projekt tevékenységein keresztül. Ennek érdekében számos klubfoglalkozás, életvezetési, pszichológia, jogi és adósságkezelési tanácsadás, szociális szolgáltatások, tanoda program, korai fejlesztés biztosított a járásban élők számára.

Projektadatok


PROJEKTAZONOSÍTÓ: EFOP-1.4.2-16-2016-00004
NÉV: Kezünkben a JÖVŐ a Barcsi járás integrált gyermekprogramja
KEDVEZMÉNYEZETT: Barcs Város Önkormányzata
SZÉKHELY: 7570 Barcs Bajcsy Zs. u. 46.
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2017.10.01.-2022.12.31. (63 hónap)
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 500 000 000 Ft

A projekt részletes bemutatása

Széles körű összefogáson, helyi szükségleteken alapuló, integrált fejlesztő program a térség településein élő gyermekek és családjaik számára.

Integrált gyermekprogram

Barcsi járás

Barcs Város Önkormányzata 2017. október 1-től valósítja meg integrált térségi gyermekprogramját. A projekt egy széles körű összefogáson, helyi szükségleteken alapuló, integrált fejlesztő program a járás településein élő gyermekek és családjaik, különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyének növelése érdekében. Az előkészítés, tervezés a helyi önkormányzatok, a családsegítő szolgálatok, az egészségügyi intézmények és oktatási intézmények bevonásával valósult meg. A közel 5 évig tartó projekt (56 hónap) hosszú távú célja a szegénység, és azon belül különösen a gyermekszegénység csökkentése. Az „Kezünkben a JÖVŐ”strong> elnevezésű projekt célkitűzései összhangban állnak a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. strong>alapvető céljaival, tevékenységei hozzájárulnak az EU 2020 Stratégiában vállalt szegénység csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósításához.

A projekt tervezett tevékenységeit, azok indokoltságát és szükségességét egyrészt a pályázathoz csatolt Járási tükör adatai támasztják alá, másrészt az érintett csoportok ellátásában részt vevő helyi, térségi szereplők bevonásával feltárt helyzetkép. Mindez biztosítja a projekt illeszkedését a helyi, járási szintű ágazati stratégiákhoz és szükségletekhez is. A hiányzó szolgáltatások tervezésénél figyelembe vettük a meglévő szolgáltatások mennyiségét és intenzitását is, hogy a kirekesztett közösségek számára azokban a szolgáltatásokban tudjunk kapacitást fejleszteni, amelyekben leginkább hiányt szenvednek, illetve amelyek a felzárkózásukat a leginkább tudják segíteni. A tervezett intézményi fejlesztésekkel és a szolgáltatások elérhetőségének javításával azokat a településeket vagy településen belüli (szegregált) lakóközösségeket célozzuk meg, ahol a járáson belül leginkább sűrűsödik a szegénység és legsúlyosabbak a társadalmi problémák: így Közösségi Szolgáltató Ház működését terveztük Barcs Bem utca szegregátumban és a járás egyik legszegényebb, szegregált településén Somogyaracs településen. A tervezett szolgáltatóházak nyitott közösségi házak lesznek, melyek komplex szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a gyermekek és családjaik helyzetének javításához.

A komplex fejlesztés célkitűzése a területi egyenlőtlenségek csökkentése és a szegregáció, enyhítése érdekében a tudásmegosztáson alapuló életvezetési szemléletváltozás előmozdítása minden lehetséges módszerrel. Célunk, hogy a járásban csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységének aránya, és javuljanak a gyermekek továbbtanulási esélyei, életkilátásai, csökkenjenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái. A meglévő szolgáltatások oly módon alakuljanak át, olyan új szolgáltatásokat kerüljenek bevezetésre, melyek működése és szemlélete, hozzájárul a szegénység és kirekesztés csökkenéséhez.

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok felkutatása és átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.

A fenti célok elérését biztosítják a projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek:

A kapacitáshiány enyhítésére a Járási Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat humán erőforrás bővítése Barcs leghátrányosabb településrészein és a járás leghátrányosabb településein.

Szakmaközi hálózat létrehozása és működtetése: szakmai műhelyek, szakmai konferenciák, szakmaközi megbeszélések, esetmegbeszélések, műhelymunkák, intézmények közötti tapasztalatcserék szervezése. Járási szintű munkacsoportok létrehozása és működtetése.

A szükségletekre reagáló, hiányzó szolgáltatások pótlása:

  • adósságkezelő és jogász tanácsadás
  • iskolai szociális munkás Babócsa, Darány, Csokonyavisonta, Homokszentgyörgy, Lad települések általános iskoláiban
  • képességfejlesztő tanoda jellegű foglalkozások a járás hátrányos településein (Barcs, Lad, Somogyaracs, Homokszentgyörgy, Vízvár)
  • fejlesztő szakemberek alkalmazása: pszichológus, gyógypedagó¬gus/fejlesztő pedagógus, logopédus, gyerekorvos, védőnő, gyógytestnevelő

2 Közösségi Ház működésével közösségi, gyermek-és ifjúsági programok megvalósítására nyílik lehetőség a szegregátumokban: Somogyaracs és Barcs településeken.

9 helyszínen nyári napközis foglalkozások keretében az érzelmi, értelmi és közösségi készségek és képességek fejlesztését szolgáló programok kerülnek megszervezésre.

Az erdei óvoda komplex programunk a környezeti nevelés speciális színtere, amely az 5-7 évesek számára, 3 napra szervezett program együttest jelent. Célunk: természeti környezetben, óvodapedagógusok irányítása mellett a gyerekek tapasztalathoz juttatása élményszerű, komplex cselekvéseken keresztül.

A prevenciós, felvilágosító tevékenységek megszervezésén keresztül célunk a korai iskolaelhagyás, a deviáns magatartás, a káros szenvedélyek lehetőségének csökkentése a járásban élő gyermekek körében. Ennek egyik eszköze a Szimfónia program, egy olyan szociális program, amely a zene eszközével ér el főként hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekeket azzal a céllal, hogy a hangszeres zeneoktatás, a zenekarépítés és az együttzenélés örömének megtapasztalásával közösségi élményhez juttassa őket. A Szimfónia program megvalósítását Babócsa, Homokszentgyörgy és Barcs településeken tervezzük.

A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek: tájékoztató, felvilágosító fórumok szervezése a szülőknek csoportosan (védőnővel, fejlesztőpedagógussal, szakembe¬rekkel), szülő klubok létrehozása, baba-mama klubok működtetése, a szakemberek és szülök találkozására rendszeres és elérhető színtér biztosítása, az otthoni fejlesztéshez szükséges információk átadása, be¬mutatása, közös elsajátítása. A tevékenységek keretében segítünk felkészíteni a leendő szülőket a szülésre illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújtunk, egyéni és csoportos konzultációt biztosítunk, támogatjuk a munkaerő-piacra való visszatérést. Ezeknek a céloknak megfelelően programunk megvalósításába, olyan külső szakembereket vonunk be, akik hiteles és elhivatott képviselői a szakmájuknak. A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a járás bölcsődéjében, és az óvodákban előadásokat, csoportfoglalkozásokat szervezünk.

A szülők számára gyermeknevelést támogató motivációs képzéseket, rendezvénysorozatokat szervezünk. Baba-mama klub működését tervezzük 5 településen: Csokonyavisonta, Darány, Homokszentgyörgy, Istvándi, Somogyaracs. Dúdoló foglalkozások Babócsa, Csokonyavisonta, Darány, Homokszentgyörgy, Lad településeken, Szülő klub pedig Barcson fog működni havi rendszerességgel. A pályázati fejlesztések fenntarthatóságára a helyi közösségek partneri együttműködésében kidolgozásra kerül a Nemzeti Stratégiához illeszkedő, helyi szintű rövid- és középtávon elérhető prioritásokat és célokat tartalmazó gyermekesély stratégia és cselekvési terv a járásban élő emberek további leszakadásának megelőzése és megakadályozása érdekében.

Összefoglaló a program eredményeiről

Az Integrált térségi gyermekprogramok (a továbbiakban: Gyerekesély programok) történetének kezdete ma már csaknem másfél évtizedre nyúlik vissza. A Szécsényi kistérségben kísérleti jelleggel elindított projekt napjainkra a 31 leghátrányosabb helyzetű járásban megvalósuló, több pályázati szakaszt felölelő, európai uniós forrásokból finanszírozott programmá nőtte ki magát, amelynek fontos szerepe van az érintett területek társadalmi felzárkózásában. A barcsi járás 2017 októberétől valósítja meg a tervezett projektet.

Az eltelt 5 évben a Gyerekesély program beépült a térségi fejlesztéspolitikába, a helyi döntéshozók és szakemberek számoltak velük, amikor megoldást kerestek a járásokban és településeken jelentkező ellátásbeli hiányosságokra. A helyi közösségek a legtöbb esetben szintén megszokták a projektnek köszönhetően elindított programokat, szolgáltatásokat, és bíztak azok hosszú távú fennmaradásában. A Gyerekesély program beágyazódása azt is jelenti, hogy mára kirajzolódtak a projekt leghangsúlyosabb elemei, amelyek választ adtak az érintett területek legégetőbb társadalmi problémáira: a gyermekes családokat az átlagosnál nagyobb mértékben sújtó szegénységre, a segítő intézmények kapacitáshiányosságára.

A járási szinten megvalósuló tevékenységek fókuszában elsősorban a következő álltak:
  • a hiányzó szociális, gyermekjóléti, pedagógiai és egészségügyi kapacitások bővítése;
  • a meglévő szolgáltatások fejlesztése;
  • a helyi szakemberek közötti együttműködések előmozdítása;
  • a közösségekre hatni képes közösségi házak és terek működtetése;
  • szabadidős programok szervezése a gyermekes családok számára.


A járási Gyerekesély program alapvető célja a gyermekszegénység csökkentése a leghátrányosabb helyzetű térségekben, a helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifúságpolitika kialakításával, ágazatközi és összehangolt fejlesztések megvalósításával, az elérhető támogatások felhasználásának célzott tervezésével, valamint fenntarthatóságot biztosító helyi megoldások kialakításával. A társadalomkutatások egyik fontos megállapítása szerint a családok szegénységi kockázatát nagymértékben befolyásolja, ha a családban egy vagy több gyermeket nevelnek. A másik fontos alapvetés, hogy a szegénység elleni küzdelmet már kisgyermekkorban el kell kezdeni, a jövedelmi szegénység egyik legfőbb oka ugyanis az alacsony iskolai végzettség. A gyermekek iskolai sikerességét, illetve sikertelenségét számos külső tényező befolyásolja, és általánosságban elmondható, hogy a magyarországi iskolarendszer csak korlátozottan tudja ellensúlyozni ezeket a hatásokat.

A szegénység, a nem megfelelő lakhatási körülmények, a részben emiatt kialakuló rossz egészségi állapot az iskolában hátrányt okoznak. A mélyszegénységbe született gyerekeknek nemhogy otthoni játékaik nincsenek, hanem sokszor a szülők a napi betevőt is nehezen teremtik elő. Ezek a gyerekek nagyobb eséllyel kerülnek később óvodába, majd hagyják el előbb az iskolát, mint a jobb körülmények közé született társaik. A rosszabb ellátottságú falvakban, hátrányos helyzetű térségekben pedig nincs is elegendő segítség ahhoz, hogy az iskolai jó teljesítményhez szükséges kompetenciáik fejlődjenek, jövőképük és motivációjuk megerősödjön. A szóban forgó gyerekek munkaerőpiaci és ezáltal társadalmi beilleszkedéséhez az átlagosnál sokkal rögösebb út vezet, és jóval nagyobb az esélye a szegénység generációról generációra való átöröklésének.

A barcsi járás Gyerekesély programjának koncepcióját ezek figyelembevételével dolgozták ki. A program elsősorban a járásban élő családokat, fiatalokat, gyermekeket, közülük is főképp a szegényeket vagy a szegénység által veszélyeztetetteket célozták meg olyan komplex, több elemből álló, összehangolt intézkedésekkel, amelyek célja a gyermekszegénység csökkentése volt. A programok célcsoportjába tartoztak továbbá a járásban működő szociális, gyermekjóléti és köznevelési intézmények szakemberei, a hasonló profilú programok megvalósítói, a helyi döntéshozók, összességében pedig a járás településeinek közösségei is. A Gyerekesély program olyan tevékenységeket valósított meg, amelyek támogatták a helyi szakemberek munkáját, ösztönözték együttműködésüket, fejlesztették és bővítették a kapacitást, illetve előmozdították az új szolgáltatások kialakítását. A program figyelmet fordított a helyben hiányzó, vagy csak korlátozott mértékben rendelkezésre álló, a családok számára nehezen elérhető szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére (családsegítés kiterjesztése, fejlesztőpedagógus, logopédus, védőnő biztosítása). A program önmagában természetesen nem tudott pótolni minden hiányzó szolgáltatást, de képes volt arra, hogy hozzáférhetőbbé tette a legszükségesebb ellátásokat. Így az olyan településeken is elérhetővé váltak a fejlesztések, amelyeken a projekt nélkül nem lehetett volna biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. Bár nem szűnt meg így a kapacitáshiány, némileg azért enyhíthető volt a projektidőszak alatt.

A tevékenységek egy másik csoportja azt célozta, hogy hatékonyan működő, később is fennmaradó szakmai hálózatok jöjjenek létre a gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó, segítő helyi intézményrendszer szereplői között (szakmaközi megbeszélések, konferenciák, képzések). A különböző szakterületek találkozói, tapasztalatcseréi, műhelyei egyszerre támogatták a tevékenységek összehangolását, a tudásbővítést és a jó gyakorlatok megosztását. A projekt lehetőséget adott a szakemberek továbbképzésére is, így a gyerekekkel, családokkal dolgozók új ismereteket, új módszertanokat sajátíthattak el, növelve ezzel munkájuk hatékonyságát. A pályázati tevékenységek közé bekerült a szupervízió is, mely az elakadások feltárására, megoldására és a szakmai életút segítésére teremtett lehetőséget. Ez a szolgáltatás hiányzott a szociális szférában dolgozók életéből, pedig munkájuk jellegéből adódóan óriási szükségük van ilyen típusú támogatásra. A program egyik kiemelt eleme volt azoknak az intézményeknek a működtetése, amelyek a program teljes ideje alatt komplex szolgáltatásokat nyújtottak a szegénységben élő 25 év alatti gyermekeknek és családjaiknak (közösségi szolgáltató ház Barcson és Somogyaracson, közösségi tér Vízváron). Fontos újítása volt a Gyerekesély programnak, hogy lehetővé tette egy krízisalap létrehozását. Ennek az alapnak köszönhetően a projekt reagálni tudott a helyi szükségletekre, az előre nem látott krízishelyzetekre. A krízisalap felügyeletét a járási Gyerekesély Bizottság látta el, működtetését a szociális albizottság döntései alapján látták el a projekt munkatársai. A krízishelyzetek megoldására a projektidőszak alatt 1.500.000 Ft felhasználásáról döntöttek (természetbeni támogatások: szemüveg, tűzifa, élelmiszer).

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a gyerekesély program fontos szerepet játszott a járás hátrányos helyzetű településeinek társadalmi felzárkózásában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bevont településeken jellemző ellátásbeli hiányosságok kezelése terén nagy segítséget nyújtott a családoknak, a szakembereknek, a közösségeknek.

Kapcsolat

gyerekeselybarcs@gmail.com

Kezünkben a JÖVŐ

EFOP-1.4.2-16-2016-00004

A Barcsi járás integrált gyermekprogramja